अग्नि पुराण - बहत्तरवाँ अध्याय ! Agni Purana - 72 Chapter !

अग्नि पुराण - बहत्तरवाँ अध्याय ! Agni Purana - 72 Chapter !

अग्नि पुराण ७२ अध्याय - स्नान, संध्या और तर्पणकी विधिका वर्णन - स्नानविशेषादिकथनं ! 

अग्नि पुराण - बहत्तरवाँ अध्याय ! Agni Purana - 72 Chapter !

अग्नि पुराण - 72 अध्याय ! Agni Purana - 72 Chapter !

ईश्वर उवाच
वक्ष्यामि स्कन्द नित्याद्यं स्नानं पूजां प्रतिष्ठया ।
खात्वासिना समुद्धृत्य मृदमष्टाङ्गुलां ततः ॥००१॥

सर्वात्मना समुद्धृत्य पुनस्तेनैव पूरयेत् ।
शिरसा पयसस्तीरे निधायास्त्रेण शोधयेत् ॥००२॥

तृणानि शिखयोद्धृत्य वर्मणा विभजेत्त्रिधा ।
एकया नाभिपादान्तं प्रक्षाल्य पुनरन्यया ॥००३॥

अस्त्राभिलब्धयालभ्य दीप्तया सर्वविग्रहं ।
निरुद्धाक्षाणि पाणिभ्यां प्राणान् संयम्य वारिणि ॥००४॥

निमज्यासीत हृद्यस्त्रं स्मरन् कालानलप्रभं ।
मलस्नानं विशोधयेत्थं समुत्थाय जलान्तरात् ॥००५॥

अस्त्रसन्ध्यामुपास्याथ विधिस्नानं समाचरेत् ।
सारस्वतादितीर्थानां एकमङ्कुशमुद्रया ॥००६॥

हृदाकृष्य तथा स्नाप्य पुनः संहारमुद्रया ।
शेषं मृद्भागमादाय प्रविश्य नाभिवारिणि ॥००७॥

वामपाणितले कुर्याद्भागत्रयमुदङ्मुखः ।
अङ्गैर् दक्षिणमेकाद्यं पूर्वमस्त्रेण सप्तधा ॥००८॥

शिवेन दशधा सौम्यं जपेद्भागत्रयं क्रमात् ।
सर्वदिक्षु क्षिपेत् पूर्वं हूं फडन्तशरात्मना ॥००९॥

कुर्याच्छिवेन सौम्येन शिवतीर्थं भुजक्रमात् ।
सर्वाङ्गमङ्गजप्तेन मूर्धादिचरणावधि ॥०१०॥

दक्षिणेन समालभ्य पठन्नङ्गचतुष्टयम् ।
पिधाय खानि सर्वाणि सम्मुखीकरणेन च ॥०११॥

शिवं स्मरन्निमज्जेत हरिं गङ्गेति वा स्मरन् ।
वौषडन्तषडङ्गेन के कुर्यादभिषेचनं ॥०१२॥

कुम्भमात्रेण रक्षार्थं पूर्वादौ निक्षिपेज्जलं ।
स्नात्वा रजोपचारेण सुगन्धामलकादिभिः ॥०१३॥

स्नात्वा चोत्तीर्य तत्तीर्थं संहारिण्योपसंहरेत् ।
अथातो विधिशुद्धेन संहितामन्त्रितेन च ॥०१४॥

निवृत्यादिविशुद्धेन भस्मना स्नानमाचरेत् ।
शिरस्तः पादपर्यन्तं ह्रूं फडन्तशरात्मना ॥०१५॥

तेन कृत्वा मलस्नानं विधिस्नानं समाचरेत् ।
ईशतत्पुरुषाघोरगुह्यकाजातसञ्चरैः2 ॥०१६॥

क्रमेणोद्धूनयेन्मूर्ध्नि वक्त्रहृद्गुह्यविग्रहात् ।
सन्ध्यात्रये निशीथे च वर्षापूर्वावसानयोः ॥०१७॥

सुप्त्वा भुक्त्वा पयः पीत्वा कृत्वा चावश्यकादिकम् ।
स्त्रीपुन्नपुंसकं शूद्रं विडालशशमूषिकम् ॥०१८॥

स्नानमाग्नेयकं स्पृष्ट्वा शुचा वुद्धूलकं चरेत् ।
सूर्यांशुवर्षसम्पर्कैः प्राङ्मुखेनोर्ध्वबाहुना ॥०१९॥

माहेन्द्रं स्नानमैशेन कार्यं सप्तपदावधि ।
गोसङ्घमध्यगः कुर्यात् खुरोत्खातकरेणुभिः1 ॥०२०॥

पावनं नवमन्त्रेण स्नानन्तद्वर्मणाथवा ।
सद्योजातादिभिर्मन्त्रैर् अम्भोभिरभिषेचनम् ॥०२१॥

मन्त्रस्नानं भवेदेवं वारुणाग्नेययोरपि ।
मनसा मूलमन्त्रेण प्राणायामपुरःसरम् ॥०२२॥

कुर्वीत मानसं स्नानं सर्वत्र विहितं च यत् ।
वैष्णवादौ च तन्मन्त्रैर् एवं स्नानादि कारयेत् ॥०२३॥

सन्ध्याविधिं प्रवक्ष्यामि मन्त्रैर् भिन्नैः समं गुह ।
संवीक्ष्य त्रिः पिवेदम्बु ब्रह्मतीर्थेन शङ्करैः ॥०२४॥

स्वधान्तैर् आत्मतत्त्वाद्यैस्ततः खानि स्पृशेद्धृदा ।
शकलीकरणं कृत्वा प्राणायामेन संस्थितः ॥०२५॥

त्रिः समावर्तयेन् मन्त्री मनसा शिवसंहितां ।
आचम्य न्यस्य सन्ध्याञ्च ब्राह्मीं प्रातः स्मरेन्नरः3 ॥०२६॥

हंसपद्मासनां रक्तां चतुर्वक्त्रां चतुर्भुजां ।
प्रस्कन्दमालिनीं दक्षे वामे दण्डकमण्डलुं ॥०२७॥

तार्क्ष्यपद्मासनां ध्यायेन्मध्याह्ने वैष्णवीं सितां ।
शङ्खचक्रधरां वामे दक्षिणे सगदाभयं ॥०२८॥

रौद्रीं ध्यायेद् वृषाब्जस्थां त्रिनेत्रां शशिभूषितां ।
त्रिशूलाक्षधरां दक्षे वामे साभयशक्तिकां ॥०२९॥

साक्षिणीं कर्मणां सन्ध्यां2 आत्मानं तत्प्रभानुगं ।
चतुर्थी ज्ञानिनः सन्ध्या निशीथादौ विभाव्यते ॥०३०॥

हृद्बिन्दुब्रह्मरन्ध्रेषु अरूपा तु परे स्थिता ।
शिवबोधपरा या तु सा सन्ध्या मरमोच्यते ॥०३१॥

पैत्र्यं मूले प्रदेशिन्याः कनिष्ठायाः प्रजापतेः ।
ब्राह्म्यमङ्गुष्ठमूलस्थं तीर्थं दैवं कराग्रतः ॥०३२॥

सव्यपाणितले वह्नेस्तीर्थं सोमस्य वामतः ।
ऋषीणां तु समग्रेषु अङ्गुलीपर्वसन्धिषु ॥०३३॥

ततः शिवात्मकैर् मन्त्रैः कृत्वा तीर्थं शिवात्मकं ।
मार्जनं संहितामन्त्रैस्तत्तोयेन समाचरेत् ॥०३४॥

वामपाणिपतत्तोययोजनं सव्यपाणिना ।
उत्तमाङ्गे क्रमान्मन्त्रैर् मार्जनं समुदाहृतं ॥०३५॥

नीत्वा तदुपनासाग्रं दक्षपाणिपुटस्थितं ।
बोधरूपं सितं तोयं वाममाकृष्य स्तम्भयेत्1 ॥०३६॥

तत्पापं कज्जलाभासम्पिङ्गयारिच्य मुष्टिना ।
क्षिपेद्वज्रशिलायान्तु तद्भवेदघमर्षणं ॥०३७॥

स्वाहान्तशिवमन्त्रेण कुशपुष्पाक्षतान्वितं ।
शिवायार्घ्याञ्जलिन्दत्वा गायत्रीं शक्तितो जपेत् ॥०३८॥

तर्पणं सम्प्रवक्ष्यामि देवतीर्थेन मन्त्रकात् ।
तर्पयेद्धौं शिवायेति स्वाहान्यान् स्वाहया युतान् ॥०३९॥

ह्रां हृद्याय ह्रीं शिरसे ह्रूं शिखायै ह्रैं कवचाय ।
अस्त्रायाष्टौ देवगणान् हृदादित्येभ्य एव च ॥०४०॥

हां वसुभ्यो ऽथ रुद्रेभ्यो विश्वेभ्यश् चैव मरुद्भ्यः ।
भृगुभ्यो हामङ्गिरोभ्य ऋषीन् कण्ठोपवीत्यथ ॥०४१॥

अत्रेये ऽथ वसिष्ठाय नमश्चाथ पुलस्तये2 ।
कृतवे भारद्वजाय विश्वामित्राय वै नमः ॥०४२॥

प्रचेतसे मनुष्यांश् च सनकाय वषट् तथा ।
हां सनन्दाय वषट् सनातनाय वै वषट् ॥०४३॥

सनत्कुमाराय वषट् कपिलाय तथा वषट् ।
पञ्चशिखाय द्युभवे संलग्नकरमूलतः ॥०४४॥

सर्वेभ्यो भूतेभ्यो वौषट् भूतान् देवपितॄनथ ।
दक्षस्कन्धोपवीती च कुशमूलाग्रतस्तिलैः ॥०४५॥

कव्यबालानलायाथ सोमाय च यमाय च ।
अर्यम्णे चाग्निसोमाय वर्हिषद्भ्यः स्वधायुतान् ॥०४६॥

आज्यपाय च सोमाय विशेषसुरवत् पितॄन् ।
ॐ हां ईशानाय पित्रे स्वधा दद्यात् पितामहे1 ॥०४७॥

शान्तप्रपितामहाय तथाप्रेतपितॄंस् तथा ।
पितृभ्यः पितामहेभ्यः स्वधाथ प्रपितामहे ॥०४८॥

वृद्धप्रपितामहेभ्यो मातृभ्यश् च स्वधा तथा ।
हां मातामहेभ्यः स्वधा हां प्रमातामहेभ्यश् च ॥०४९॥

वृद्धप्रमातामहेभ्यः सर्वेभ्यः पितृभ्यस् तथा ।
सर्भेभ्यः स्वधा ज्ञातिभ्यः सर्वाचार्येभ्य एव च ।०५०।

दिशां दिक्पतिसिद्धानां मातॄणां ग्रहरक्षसां ॥०५०॥

इत्य् आदिमहापुराणे आग्नेये स्नानादिविधिर्नाम द्विसप्ततितमो ऽध्यायः

अग्नि पुराण - बहत्तरवाँ अध्याय !-हिन्दी मे -Agni Purana - 72 Chapter!-In Hindi

भगवान् महेश्वर कहते हैं - स्कन्द ! अब मैं नित्य-नैमित्तिक आदि स्नान, संध्या और प्रतिष्ठासहित पूजाका वर्णन करूँगा। किसी तालाब या पोखरेसे अस्त्रमन्त्र (फट्) के उच्चारणपूर्वक आठ अङ्गुल गहरी मिट्टी खोदकर निकाले। उसे सम्पूर्णरूपसे ले आकर उसी मन्त्रद्वारा उसका पूजन करे। इसके बाद शिरोमन्त्र (स्वाहा) से उस मृत्तिकाको जलाशयके तटपर रखकर अस्त्रमन्त्रसे उसका शोधन करे। फिर शिखामन्त्र (वषट्) के उच्चारणपूर्वक उसमेंसे तृण आदिको निकालकर, कवच-मन्त्र (हुम्) से उस मृत्तिकाके तीन भाग करे। प्रथम भागकी जलमिश्रित मिट्टीको नाभिसे लेकर पैरतकके अङ्गोंमें लगावे। तत्पश्चात् उसे धोकर, अस्त्र-मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित हुई दूसरे  भागकी दीप्तिमती मृत्तिकाद्वारा शेष सम्पूर्ण शरीरको अनुलिप्त करके, दोनों हाथोंसे कान-नाक आदि इन्द्रियोंके छिद्रोंको बंद कर, साँस रोक मन-ही- मन कालाग्निके समान तेजोमय अस्त्रका चिन्तन करते हुए पानीमें डुबकी लगाकर स्नान करे। यह मल (शारीरिक मैल) को दूर करनेवाला स्नान कहलाता है। इसे इस प्रकार करके जलके भीतरसे निकल आवे और संध्या करके विधि- स्नान करे ॥ १-५ई ॥ हृदय-मन्त्र (नमः)-के उच्चारणपूर्वक अङ्कुशमुद्राद्वारा' सरस्वती आदि तीर्थोंमेंसे किसी एक तीर्थका भावनाद्वारा आकर्षण करके, फिर संहारमुद्राद्वारा उसे अपने समीपवर्ती जलाशयमें स्थापित करे। तदनन्तर शेष (तीसरे भागकी) मिट्टी लेकर नाभितक जलके भीतर प्रवेश करे| और उत्तराभिमुख हो, बायीं हथेलीपर उसके तीन भाग करे। दक्षिणभागकी मिट्टीको अङ्गन्यास- सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा (अर्थात् ॐ हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखायै वषट्, कवचाय हुम्, नेत्रत्रयाय वौषट् तथा अस्त्राय फट् - इन छः मन्त्रोंद्वारा) एक बार अभिमन्त्रित करे। पूर्वभागकी मिट्टीको 'अस्त्राय फट्' - इस मन्त्रका सात बार जप करके अभिमन्त्रित करे तथा उत्तरभागकी मिट्टीका 'ॐ नमः शिवाय' - इस मन्त्रका दस बार जप करके अभिमन्त्रण करे। इस तरह पूर्वोक्त मृत्तिकाके तीन भागोंका क्रमशः अभिमन्त्रण करना चाहिये। तत्पश्चात् पहले उन मृत्तिकाओंमेंसे थोड़ा- थोड़ा-सा भाग लेकर सम्पूर्ण दिशाओंमें छोड़े। छोड़ते समय 'अस्त्राय हुं फट्।' का जप करता रहे। इसके बाद 'ॐ नमः शिवाय।' - इस शिव-मन्त्रका तथा 'ॐ सोमाय स्वाहा।' इस सोम-मन्त्रका जप करके जलमें अपनी भुजाओंको घुमाकर उसे शिवतीर्थस्वरूप बना दे तथा पूर्वोक्त अङ्गन्यास- सम्बन्धी मन्त्रोंका जप करते हुए उसे मस्तकसे लेकर पैरतकके सारे अङ्गोंमें लगावे ॥ ६-९॥
१. मध्यमा अँगुलीको सीधी रखकर तर्जनीको बिचले पोरुतक उसके साथ सटाकर कुछ सिकोड़ से यही अङ्कुश-मुद्रा है। २. अधोमुख वामहस्तपर ऊर्ध्वमुख दाहिना हाथ रखकर अंगुलियोंको परस्पर ग्रथित करके घुमावे - यह संहार-मुद्रा है। (मन्त्रमहार्णव) 
तदनन्तर अङ्गन्यास-सम्बन्धी चार मन्त्रोंका पाठ करते हुए दाहिनेसे आरम्भ करके बायें तकके हृदय, सिर, शिखा और दोनों भुजाओंका स्पर्श करे तथा नाक, कान आदि सारे छिद्रोंको बंद करके सम्मुखीकरण-मुद्राद्वारा भगवान् शिव, विष्णु अथवा गङ्गाजीका स्मरण करते हुए जलमें गोता लगावे। 'ॐ हृदयाय नमः। "शिरसे स्वाहा।' 'शिखायै वषट्।' 'कवचाय हुम्।' 'नेत्रत्रयाय वौषट्।' तथा 'अस्त्राय फट्।'- इन षडङ्ग सम्बन्धी मन्त्रोंका उच्चारण करके, जलमें स्थित हो, बायें और दायें हाथ दोनोंको मिलाकर, कुम्भमुद्राद्वारा अभिषेक करे। फिर रक्षाके लिये  पूर्वादि दिशाओंमें जल छोड़े। सुगन्ध और आँवला आदि राजोचित उपचारसे स्नान करे। स्नानके पश्चात् जलसे बाहर निकलकर संहारिणी-मुद्राद्वारा उस तीर्थका उपसंहार करे। इसके बाद विधि- विधानसे शुद्ध, संहितामन्त्रसे अभिमन्त्रित तथा निवृत्ति आदिके द्वारा शोधित भस्मसे स्नान करे ॥ १०-१४ ॥
 'ॐ अस्त्राय हुं फट्।'- इस मन्त्रका उच्चारण करके, सिरसे पैरतक भस्मद्वारा मलस्नान करके फिर विधिपूर्वक शुद्ध स्नान करे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, गुह्यक या वामदेव तथा सद्योजात- सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा क्रमशः मस्तक, मुख, हृदय, गुह्याङ्ग तथा शरीरके अन्य अवयवोंमें उद्वर्तन (अनुलेप) लगाना चाहिये। तीनों संध्याओंके समय, निशीथकालमें, वर्षाके पहले और पीछे, सोकर, खाकर, पानी पीकर तथा अन्य आवश्यक कार्य करके आग्नेय स्नान करना चाहिये। स्त्री, नपुंसक, शूद्र, बिल्ली, शव और चूहेका स्पर्श हो जानेपर भी आग्नेय स्नानका विधान है। चुल्लूभर पवित्र जल पी ले, यही 'आग्नेय-स्नान' है। सूर्यकी किरणोंके दिखायी देते समय यदि आकाशसे जलकी वर्षा हो रही हो तो पूर्वाभिमुख हो, दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर, ईशान-मन्त्रका उच्चारण करते हुए, सात पग चलकर उस वर्षाक जलसे स्नान करे। यह 'माहेन्द्र स्नान' कहलाता है। गौओंके समूहके मध्यभागमें स्थित हो उनकी खुरोंसे खुदकर ऊपरको उड़ी हुई धूलसे इष्टदेव- सम्बन्धी मूलमन्त्रका जप करते हुए अथवा कवच- मन्त्र (हुम्) का जप करते हुए जो स्नान किया जाता है, उसे 'पावनस्नान' कहते हैं। १५-२० ई 
सद्योजात आदि मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक जो जलसे अभिषेक किया जाता है, उसे 'मन्त्रस्नान' कहते हैं। इसी प्रकार वरुणदेवता और अग्निदेवता- सम्बन्धी मन्त्रोंसे भी यह स्नान-कर्म सम्पन्न किया जाता है। मन-ही-मन मूल मन्त्रका उच्चारण करके प्राणायामपूर्वक मानसिक स्नान करना चाहिये। इसका सर्वत्र विधान है। विष्णुदेवता आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले कार्योंमें उन-उन देवताओंके मन्त्रोंसे ही स्नान करावे ॥ २१-२३ ॥
कार्तिकेय ! अब मैं विभिन्न मन्त्रोंद्वारा संध्या विधिका सम्यग् वर्णन करूँगा। भलीभाँति देख भालकर ब्रह्मतीर्थसे तीन बार जलका मन्त्रपाठपूर्वक आचमन करे। आचमन-कालमें आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्व - इन शब्दोंके अन्तमें 'नमः' सहित 'स्वाहा' शब्द जोड़कर मन्त्रपाठ करना चाहिये। यथा 'ॐ आत्मतत्त्वाय नमः स्वाहा।' 'ॐ विद्यातत्त्वाय नमः स्वाहा।' 'ॐ शिवतत्त्वाय नमः स्वाहा।' - इन मन्त्रोंसे आचमन करनेके पश्चात् मुख, नासिका, नेत्र और कानोंका स्पर्श करे। फिर प्राणायामद्वारा सकलीकरणकी क्रिया सम्पन्न करके स्थिरतापूर्वक बैठ जाय। इसके बाद मन्त्र-साधक पुरुष मन-ही-मन तीन बार शिवसंहिताकी आवृत्ति करे और आचमन एवं अङ्गन्यास करके प्रातःकाल ब्राह्मी संध्याका इस प्रकार ध्यान करे - ॥ २४-२६ ॥ 
संध्यादेवी प्रातःकाल ब्रह्मशक्तिके रूपमें उपस्थित हैं। हंसपर आरूढ हो कमलके आसनपर विराजमान हैं। उनकी अङ्गकान्ति लाल है। वे चार मुख और चार भुजाएँ धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथोंमें कमल और स्फटिकाक्षकी माला तथा बायें हाथोंमें दण्ड एवं कमण्डलु शोभा पाते हैं। मध्याह्नकालमें वैष्णवी शक्तिके रूपमें संध्याका ध्यान करे। वे गरुडकी पीठपर बिछे हुए कमलके आसनपर विराजमान हैं। उनकी अङ्गकान्ति श्वेत है। वे अपने बायें हाथोंमें शङ्ख और चक्र धारण करती हैं तथा दायेंः हाथोंमें गदा एवं अभयकी मुद्रासे सुशोभित हैं। सायंकालमें संध्यादेवीका रुद्रशक्तिके रूपमें ध्यान करे। वे वृषभकी पीठपर बिछे हुए कमलके आसनपर बैठी हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे मस्तकपर अर्धचन्द्रके मुकुटसे विभूषित हैं। दाहिने हाथोंमें त्रिशूल और रुद्राक्ष धारण करती हैं और बायें हाथोंमें अभय एवं शक्तिसे सुशोभित हैं। ये संध्याएँ कर्मोंकी साक्षिणी हैं। अपने-आपको उनकी प्रभासे अनुगत समझे। इन तीनके अतिरिक्त एक चौथी संध्या है, जो केवल ज्ञानीके लिये है। उसका आधी रातके आरम्भमें बोधात्मक साक्षात्कार होता है ॥ २७-३० ॥ 
ये तीन संध्याएँ क्रमशः हृदय, बिन्दु और ब्रह्मरन्ध्रमें स्थित हैं। चौथी संध्याका कोई रूप नहीं है। वह परमशिवमें विराजमान है; क्योंकि वह शिव सबसे परे हैं, इसलिये इसे 'परमा संध्या' कहते हैं। तर्जनी अँगुलीके मूलभागमें पितरोंका, कनिष्ठाके मूलभागमें प्रजापतिका, अङ्गुष्ठके मूलभागमें ब्रह्माका और हाथके अग्रभागमें देवताओंका तीर्थ है। दाहिने हाथकी हथेलीमें अग्निका, बायीं हथेलीमें सोमका तथा अँगुलियोंके सभी पर्वो एवं संधियोंमें ऋषियोंका तीर्थ है। संध्याके ध्यानके पश्चात् शिव-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा तीर्थ (जलाशय) को शिवस्वरूप बनाकर 'आपो हि ष्ठा' इत्यादि संहिता-मन्त्रोंद्वारा उसके जलसे मार्जन करे। बायें हाथपर तीर्थके जलको गिराकर उसे रोके रहे और दाहिने हाथसे मन्त्रपाठपूर्वक क्रमशः सिरका सेचन करना 'मार्जन' कहलाता है ॥ ३१-३५॥
इसके बाद अघमर्षण करे। दाहिने हाथ के दोने में रखे हुए बोधरूप शिवमय जल को नासिका के समीप ले जाकर बाँयी- इडा नाड़ी द्वारा साँस को खींचकर रोके और भीतर से काले रंग के पाप- पुरुष को दाहिनी पिङ्गला नाडी द्वारा बाहर निकालकर उस जल में स्थापित करे। फिर उस पापयुक्त जल को हथेली द्वारा वज्रमयी शिला की भावना करके उस पर दे मारे। इससे अघमर्षण कर्म सम्पन्न होता है। तदनन्तर कुश, पुष्प, अक्षत और जल से युक्त अर्ध्याञ्जलि लेकर उसे 'ॐनमः शिवाय स्वाहा।' इस मन्त्र से भगवान् शिव को समर्पित करे और यथाशक्ति गायत्रीमन्त्र का जप करे।।३६-३८॥
अब मैं तर्पण की विधि का वर्णन करूंगा। देवताओं के लिये देवतीर्थ से उनके नाममन्त्र के उच्चारणपूर्वक तर्पण करे। 'ॐ हूं शिवाय स्वाहा।' ऐसा कहकर शिव का तर्पण करे। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उनके स्वाहायुक्त नाम लेकर जल से तृप्त करना चाहिये। 'ॐ ह्रां हृदयाय नमः । ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा । ॐ हूं शिखायै वषट् । ॐ हैं कवचाय हुम् । ॐ हौं नेत्रत्रयाय वौषट् । ॐ हः अस्त्राय फट् ।' - इन वाक्यों को क्रमशः पढ़कर हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र एवं अस्त्र विषयक न्यास करना चाहिये। आठ देवगणों को उनके नाम के अन्त में 'नमः' पद जोड़कर तर्पणार्थ जल अर्पित करना चाहिये । यथा - 'ॐ हां आदित्येभ्यो नमः । ॐ हां वसुभ्यो नमः । ॐ हां रुद्रेभ्यो नमः । ॐ हां विश्वेभ्योदेवेभ्यो नमः । ॐ हां मरुङ्ख्यो नमः । ॐ हां भृगुभ्यो नमः । ॐ हां अङ्गिरोभ्यो नमः । तत्पश्चात् जनेऊ को कण्ठ में माला की भाँति धारण करके ऋषियों का तर्पण करे ॥ ३९-४१ ॥
'ॐ हां अत्रये नमः । ॐ हां वसिष्ठाय नमः । ॐ हां पुलस्तये नमः । ॐ ह्रां क्रतवे नमः । ॐ हां भरद्वाजाय नमः । ॐ हां विश्वामित्राय नमः । ॐ हां प्रचेतसे नमः । ॐ हां मरीचये नमः ।' इन मन्त्रों को पढ़ते हुए अत्रि आदि ऋषियों को (ऋषितीर्थ से) एक-एक अञ्जलि जल दे। तत्पश्चात् सनकादि मुनियों को (दो-दो अञ्जलि) जल देते हुए निम्न्नाङ्कित मन्त्र वाक्य पढ़े- 'ॐ हां सनकाय वषट् । ॐ हां सनन्दनाय वषट् । ॐ हां सनातनाय वषट् । ॐ ह्रां सनत्कुमाराय वषट् । ॐ ह्रां कपिलाय वषट् । ॐ हां पञ्चशिखाय वषट् । ॐ हां ऋभवे वषट्।'- इन मन्त्रों द्वारा जुड़े हाथों की कनिष्ठिकाओं के मूलभाग से जलाञ्जलि देनी चाहिये ॥ ४२ - ४४ ॥
'ॐ हां सर्वेभ्यो भूतेभ्यो वषट्' - इस मन्त्र से वषट्स्वरूप भूतगणों का तर्पण करे। तत्पश्चात् यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर करके दुहरे मुड़े हुए कुश के मूल और अग्रभाग से तिल सहित जल की तीन-तीन अञ्जलियाँ दिव्य पितरों के लिये अर्पित करे। 'ॐ ह्रां कव्यवाहनाय स्वधा । ॐ ह्रां अनलाय स्वधा । ॐ हां सोमाय स्वधा । ॐ हां यमाय स्वधा । ॐ हां अर्यम्णे स्वधा । ॐ हां अग्निष्वात्तेभ्यः स्वधा । ॐ हां बर्हिषयः स्वधा । ॐ हां आज्यपेभ्यः स्वधा। ॐ हां सोमपेभ्यः स्वधा ।' इत्यादि मन्त्रों का उच्चारण कर विशिष्ट देवताओं की भाँति दिव्य पितरों को जलाञ्जलि से तृप्त करना चाहिये ॥ ४५ - ४६ ई॥
वृद्धप्रपितामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां मातृभ्यः स्वधा । ॐ हां मातामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां प्रमातामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां वृद्धप्रमातामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां सर्वेभ्यः पितृभ्यः स्वधा । ॐ हां सर्वेभ्यः ज्ञातिभ्यः स्वधा । ॐ हां सर्वाचार्येभ्यः स्वधा । ॐ हां दिग्भ्यः स्वधा। ॐ हां दिक्पतिभ्यः स्वधा । ॐ  हां सिद्धेभ्यः स्वधा । ॐ हां मातृभ्यः स्वधा । ॐ  हां ग्रहेभ्यः स्वधा । ॐ हां रक्षोभ्यः स्वधा।'-इन वाक्योंको पढ़ते हुए क्रमशः पितरों, पितामहों, वृद्धप्रपितामहों, माताओं, मातामहों, प्रमातामहों, वृद्धप्रमातामहों, सभी पितरों, सभी ज्ञातिजनों, सभी आचार्यों, सभी दिशाओं, दिक्पतियों, सिद्धों, मातृकाओं, ग्रहों और राक्षसोंको जलाञ्जलि  दे ॥ ४७-५१ ॥ 
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'स्नान आदिकी विधिका वर्णन' नामक बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ ॥
  • यहाँ भी पढ़े क्लिक कर के-

टिप्पणियाँ