अग्नि पुराण - इक्यासीवाँ अध्याय ! Agni Purana - 81 Chapter !

अग्नि पुराण - इक्यासीवाँ अध्याय ! Agni Purana - 81 Chapter !

अग्नि पुराण इक्यासीवाँ अध्याय समय-दीक्षाकी योग्यताके आपादक-विधान का वर्णन ! समयदीक्षाविधानं
अग्नि पुराण - इक्यासीवाँ अध्याय ! Agni Purana - 81 Chapter !

अग्नि पुराण - इक्यासीवाँ अध्याय ! Agni Purana - 81 Chapter !

भगवान् महेश्वर
वाक्ष्यामि भोगमोक्षार्थं दीक्षां पापक्षयङ्करीं ।
मलमायादिपाशानां विश्लेषः क्रियते यया ॥००१॥

ज्ञानञ्च जन्यते शिष्ये सा दीक्षा भुक्तिमुक्तिदा ।
विज्ञातकलनामैको द्वितीयः प्रलयाकलः ॥००२॥

तृतीयः सकलः शास्त्रे ऽनुग्राह्यस्त्रिविधो मतः ।
तत्राद्यो मलमात्रेण मुक्तो ऽन्यो मलकर्मभिः ॥००३॥

कलादिभूमिपर्यन्तं स्तवैस्तु सकलो यतः ।
निराधाराथ साधारा दीक्षापि द्विविधा मता ॥००४॥

निराधारा द्वयोस्तेषां साधारा सकलस्य तु ।
आधारनिरपेक्षेण क्रियते शम्भुचर्यया ॥००५॥

तीव्रशक्तिनिपातेन निराधारेति सा स्मृता ।
आचार्यमूर्तिमास्थाय मायातीव्रादिभेदया ॥००६॥

शक्त्या यां कुरुते शम्भुः सा साधिकरणोच्यते ।
इयं चतुर्विधा प्रोक्ता सवीजा वीजवर्जिता ॥००७॥

साधिकारानधिकारा यथा तदभिधीयते ।
समयाचारसंयुक्ता सवीजा जायते नृणां ॥००८॥

निर्वीजा त्वसमर्थानां समयाचारवर्जिता ।
नित्ये नैमित्तिके काम्ये यतः स्यादधिकारिता ॥००९॥

साधिकारा भवेद्दीक्षा साधकाचार्ययोरतः ।
निर्वीजा दीक्षितानान्तु यदास मम पुत्रयोः ॥०१०॥

नित्यमात्राधिकारत्वद्दीक्षा निरधिकारिका ।
द्विविधेयं द्विरूपा हि प्रत्येकमुपजायते ॥०११॥

एका क्रियावती तत्र कुण्डमण्डलपूर्विका ।
मनोव्यापारमात्रेण या सा ज्ञानवती मता ॥०१२॥

इत्थं लब्धाधिकारेण दीक्षा।अचार्येण साध्यते ।
स्कन्ददीक्षां गुरुः कुर्यात् कृत्वा नित्यक्रियां ततः॥०१३॥

प्रणवार्ग्यकराम्भोजकृतद्वाराधिपार्चणः ।
विघ्नानुत्सार्य देहल्यां न्यस्यास्त्रं स्वासने स्थितः ॥०१४॥

कुर्वीत भूतसंशुद्धिं मन्त्रयोगं यथोदितं ।
तिलतण्डुलसिद्धार्थकुशदूर्वाक्षतोदकं ॥०१५॥

सयवक्षीरनीरञ्च विशेषार्घ्यमिदन्ततः ।
तदम्बुना द्रव्यशुद्धिं तिलकं स्वासनात्मनोः ॥०१६॥

पूजनं मन्त्रशिद्धिञ्च पञ्चगव्यञ्च पूर्ववत् ।
लाजचन्दनसिद्धार्थभस्मदूर्वाक्षतं कुशान् ॥०१७॥

विकिरान् शुद्धलाजांस्तान् सधूपानस्त्रमन्त्रितान् ।
शस्त्राम्बु प्रोक्षितानेतान् कवचेनावगुण्ठितान् ॥०१८॥

नानाग्रहणाकारान् विघ्नौघविनिवारकान् ।
दर्भाणान्तालमानेन कृत्वा षट्त्रिंशता दलैः ॥०१९॥

सप्तजप्तं शिवास्त्रेण वेणीं बोधासिमुत्तमं ।
शिवमात्मनि विन्यस्य सृष्ट्याधारमभीप्सितं ॥०२०॥

निष्कलं च शिवं न्यस्य शिवो ऽहमिति भावयेत् ।
उष्णीषं शिरसि न्यस्य अलं कुर्यात्स्वदेहकं ॥०२१॥

गन्धमण्डनकं स्वीये विदध्याद्दक्षिणे करे ।
विधिनात्रार्चयेदीशमित्थं स्याच्छिवमस्तकं ॥०२२॥

विन्यस्य शिवमन्त्रेण भास्वरं निजमस्तके ।
शिवादभिन्नमात्मानं कर्तारं भावयेद्यथा ॥०२३॥

मण्डले कर्मणां साक्षी कलशे यज्ञरक्षकः ।
होमाधिकरणं वह्नौ शिष्ये पाशविमोचकः ॥०२४॥

स्वात्मन्यनुगृहीतेति षडाधारो य ईश्वरः ।
सो ऽहमेवेति कुर्वीत भावं स्थिरतरं पुनः ॥०२५॥

ज्ञानखड्गकरः स्थित्वा नैरृत्याभिमुखो नरः ।
सार्घ्याम्बुपञ्चगव्याभ्यां प्रोक्षयेद्यागमण्डपं ॥०२६॥

चतुष्पथान्तसंस्कारैः संस्कुर्यादीक्षणादिभिः ।
विक्षिप्य विकरांस्तत्र कुशकूर्चोपसंहरेत् ॥०२७॥

तानीशदिशि वर्धन्यामासनायोपकल्पयेत् ।
नैरृते वास्तुगीर्वाणान् द्वारे लक्ष्मीं प्रपूजयेत् ॥०२८॥

आप्ये रत्नैः पूरयन्तीं हृदा मण्डपरूपिणीं ।
साम्बुवस्त्रे सरत्ने च धान्यस्थे पश्चिमानने ॥०२९॥

ऐशे कुम्भे यजेच्छम्भुं शक्तिं कुम्भस्य दक्षिणे ।
पश्चिमस्यान्तु सिंहस्थां वर्धनीं खड्गरूपिणीं ॥०३०॥

दिक्षु शक्रादिदिक्पालान्विष्ण्वन्तान् प्रणवासनान् ।
वाहनायुधसंयुक्तान् हृदाभ्यर्च्य स्वनामभिः ॥०३१॥

प्रथमन्तां समादाय कुम्भस्याग्राभिगामिनीं ।
अविच्छिन्नपयोधरां भ्रामयित्वा प्रदक्षिणं ॥०३२॥

शिवाज्ञां लोकपालानां श्रावयेन्मूलमुच्चरन् ।
संरक्षत यथायोगं कुम्भं धृत्वाथ तां धारेत् ॥०३३॥

ततः स्थिरासने कुम्भे साङ्गं सम्पूज्य शङ्करं ।
विन्यस्य शोध्यमध्वानं वर्धन्यामस्त्रमर्चयेत् ॥०३४॥

ॐ हः अस्त्रासनाय हूं फट् । ॐ ॐ अस्त्रमूर्तये नमः ।
ॐ हूं फट् पाशुपतास्त्राय नमः । ॐ ॐ हृदयाय
हूं फट् नमः । ॐ श्रीं शिरसे हूं फट् नमः । ॐ
यं शिखायै हूं फट् नमः । ॐ गूं कवचाय हूं
फट् नमः । ॐ फट् अस्त्राय हूं फट् नमः

चतुर्वक्त्रं सदंष्ट्रञ्च स्मरेदस्त्रं सशक्तिकं ।
समुद्गरत्रिशूलासिं सूर्यकोटिसमप्रभं ॥०३५॥

भगलिङ्गसमायोगं विदध्याल्लिङ्गमुद्रया ।
अग्गुष्ठेन स्पृशेत् कुम्भं हृदा मुष्ट्यास्त्रवर्धनीं ॥०३६॥

भुक्तये मुक्तये त्वादौ मुष्टिना वर्धनीं स्पृशेत् ।
कुम्भस्य मुखरक्षार्थं ज्ञानखड्गं समर्पयेत् ॥०३७॥

शस्त्रञ्च मूलमन्त्रस्य शतं कुम्भे निवेशयेत् ।
तद्दशांशेन वर्धन्यां रक्षां विज्ञापयेत्ततः ॥०३८॥

यथेदं कृतयत्नेन भगवन्मखमन्दिरं ।
रक्षणीयं जगन्नाथ सर्वाध्वरधर त्वया ॥०३९॥

प्रणवस्थं चतुर्बाहुं वायव्ये गणमर्चयेत्1 ।
स्थण्डिले शिवमभ्यर्च्य सार्घ्यकुण्डं व्रजेन्नरः ॥०४०॥

निविष्टो मन्त्रतृप्त्यर्थमर्घ्यगन्धघृतादिकं ।
वामे ऽसव्ये तु विन्यस्य समिद्दर्भतिलादिकं ॥०४१॥

कुण्डवह्निस्रुगाज्यादि प्राग्वत् संस्कृत्य भावयेत् ।
मुख्यतामूर्ध्ववक्त्रस्य हृदि वह्नौ शिवं यजेत् ॥०४२॥

स्वमूर्तौ शिवकुम्भे च स्थण्डिले त्वग्निशिष्ययोः ।
सृष्टिन्यासेन विन्यस्य शोध्याध्वानं यथाविधि ॥०४३॥

कुण्डमानं मुखं ध्यात्वा हृदाहुतिभिरीप्सितं ।
वीजानि सप्तजिह्वानामग्नेर्होमाय भण्यते ॥०४४॥

विरेफावन्तिमौवर्णौ रेफषष्ठस्वरान्वितौ ।
इन्दुविन्दुशिखायुक्तौ जिह्वावीजानुपक्रमात् ॥०४५॥

हिरण्या वनका रक्ता कृष्णा तदनु सुप्रभा ।
अतिरिक्ता बहुरूपा रुद्रेन्द्राग्न्याप्यदिङ्मुखा ॥०४६॥

क्षीरादिमधुरैर् होमं कुर्याच्छान्तिकपौष्टिके ।
अभिचारे तु पिण्याकसक्तुकञ्चुककाञ्चिकैः ॥०४७॥

लवणैर् आजिकातक्रकटुतैलैश् च कण्टकैः ।
समिद्भिरपि वक्राभिः क्रुद्धो भाष्याणुना यजेत् ॥०४८॥

कदम्बकलिकाहोमाद्यक्षिणी सिद्ध्यति ध्रुवं ।
बन्धूककिंशुकादीनि वश्याकर्षाय होमयेत् ॥०४९॥

बिल्वं राज्याय लक्ष्मार्थं पाटलांश् चम्पकानपि ।
पद्मानि चक्रवर्तित्वे भक्ष्यभोज्यानि सम्पदे ॥०५०॥

दूर्वा व्याधिविनाशाय सर्वसत्त्ववशीकृते ।
प्रियङ्गुपाटलीपुष्पं चूतपत्रं ज्वरान्तकं ॥०५१॥

मृत्युञ्जयो मृत्युजित् स्याद् वृद्धिः स्यात्तिलहोमतः ।
रुद्रशान्तिः सर्वशान्त्यै अथ प्रस्तुतमुच्यते ॥०५२॥

आहुत्यष्टशतैर् मूलमङ्गानि तु दशांशतः ।
सन्तर्पयेत मूलेन दद्यात् पूर्णां यथा पुरा ॥०५३॥

तथा शिष्यप्रवेशाय प्रतिशिष्यं शतं जपेत् ।
दुर् निमित्तापसाराय सुनिमित्तकृते तथा ॥०५४॥

शतद्वयञ्च होतव्यं मूलमन्त्रेण पूर्ववत् ।
मूलाद्यष्टास्त्रमन्त्राणां स्वाहान्तैस्तर्पणं सकृत् ॥०५५॥

शिखासम्पुटितैर् वीजैर् ह्रूं फडन्तैश् च दीपनं ।
ॐ हौं शिवाय स्वाहेत्यादिमन्त्रैश् च तर्पणं ॥०५६॥

ॐ ह्रूं ह्रौं ह्रीं शिवाय ह्रूं2 फडित्यादिदीपनं ।
ततः शिवाम्भसा स्थालीं क्षालितां वर्मगुण्ठितां3 ॥०५७॥

चन्दनादिसमालब्धां बध्नीयात् कटकं गले ।
वर्मास्त्रजप्तसद्दर्भपत्राभ्यां चरुसिद्धये ॥०५८॥

वर्माद्यैर् आसने दत्ते सार्धेन्दुकृतमण्डले2 ।
न्यस्तायां मूर्तिभूतायां भावपुष्पैः शिवं यजेत् ॥०५९॥

वस्त्रबद्धमुखायां वा स्थाल्यां पुष्पैर् वहिर्भवैः ।
चुल्ल्यां पश्चिमवक्त्रायां न्यस्तायां मानुषात्मना ॥०६०॥

न्यस्ताहङ्कारवीजायां शुद्धायां वीक्षणादिभिः ।
धर्माधर्मशरीरायां जप्तायां मानुषात्मना ॥०६१॥

स्थालीमारोपयेदस्त्रजप्तां गव्याम्बुमार्जितां ।
गव्यं पयो ऽस्त्रसंशुद्धं प्रासादशतमन्त्रितं ॥०६२॥

तुण्डलान् श्यामकादीनां निक्षिपेत्तत्र तद्यथा ।
एकशिष्यविधानाय तेषां प्रसृतिपञ्चकं ॥०६३॥

प्रसृतिं प्रसृतिं पश्चाद्वर्धयेद् द्व्यादिषु क्रमात् ।
कुर्याच्चानलमन्त्रेण पिधानं कवचाणुना ॥०६४॥

शिवाग्नौ मूलमन्त्रेण पूर्वास्यश् चरुकं पचेत् ।
सुखिन्ने तत्र तच्चुल्ल्यां श्रुवमापूर्य सर्पिषा ॥०६५॥

स्वाहान्तैः संहितामन्त्रैर् दत्वा तप्ताभिघारणं ।
संस्थाप्य मण्डले स्थालीं सद्दर्भे ऽस्त्राणुना कृते ॥०६६॥

प्रणवेन पिधायास्यां तद्देहलेपनं हृदा ।
सुशीतलो भवत्येवम् प्राप्य शीताभिघारणं ॥०६७॥

विदध्यात्संहितामन्त्रैः शिष्यं प्रति सकृत् सकृत् ।
धर्माद्यासनके हुत्वा कुण्डमण्डलपश्चिमे ॥०६८॥

सम्पातञ्च स्रुचा हुत्वा शुद्धिं संहितया चरेत् ।
चरुकं सकृदालभ्य तयैव वषडन्तया ॥०६९॥

धेनुमुद्रामृतीभूतं स्थण्डिलेशान्तिकं नयेत्1 ।
साज्यभागं स्वशिष्याणां भागो देवाय वह्नये ॥०७०॥

कुर्यात्तु स्तोकपालादेः समध्वाज्यमितिदं त्रयं ।
नमो ऽन्तेन हृदा दद्यात्तेनैवाचमनीयकं ॥०७१॥

साज्यं मन्त्रशतं हुत्वा दद्यात् पूर्णां यथाविधि ।
मण्डलं कुण्डतः पूर्वे मध्ये वा शम्भुकुम्भयोः ॥०७२॥

रुद्रमातृगणादीनां निर्वर्त्यान्तर्बलिं हृदा ।
शिवमध्ये ऽप्यलब्धाज्ञो विधायैकत्वभावनं ॥०७३॥

सर्वज्ञतादियुक्तो ऽहं समन्ताच्चोपरि स्थितः ।
ममांशो योजनास्थानमधिष्ठाहमध्वरे ॥०७४॥

शिवो ऽहमित्यहङ्कारी निष्क्रमेद् यागमण्डपात् ।
न्यस्तपूर्वाग्रसन्धर्भे शस्त्राणुकृतमण्डले ॥०७५॥

प्रणवासनके शिष्यं शुक्लवस्त्रोत्तरीयकं ।
स्नातञ्चोदङ्मुखं मुक्त्यै पूर्ववक्त्रन्तु भुक्तये ॥०७६॥

ऊर्ध्वं कायं समारोप्य पूर्वास्यं प्रविलोकयेत् ।
चरणादिशिखां यावन्मुक्तौ भुक्तौ विलोमतः ॥०७७॥

चक्षुषा सप्रसादेन शैवं धाम विवृण्वता ।
अस्त्रोदकेन सम्मोक्ष्य मन्त्राम्बुस्नानसिद्दये ॥०७८॥

भस्मस्नानाय विघ्नानां शान्तये पापभित्तये3 ।
सृष्टिसंहारयोगेन ताडयेदस्त्रभस्मना ॥०७९॥

पुनरस्त्राम्बुना प्रोक्ष्य सकलीकरणाय तं ।
नाभेरूर्ध्वं कुशाग्रेण मार्जनीयास्त्रमुच्चरन् ॥०८०॥

त्रिधा।अलभेत तन्मूलैर् अघमर्षाय नाभ्यधः ।
द्वैविध्याय च पाशानां आलभेत शराणुना ॥०८१॥

तच्छरीरे शिवं साङ्गं सासनं विन्यसेत्ततः ।
पुष्पादिपूजितस्यास्य नेत्रे नेत्रेण वा हृदा ॥०८२॥

बध्वामन्त्रितवस्त्रेण सितेन सदशेन च ।।
प्रदक्षिणक्रमादेनं प्रवेश्य शिवदक्षिणं ॥०८३॥

सवस्त्रमासनं दद्यात् यथावर्णं1 निवेदयेत् ।
संहारमुद्रयात्मानं मूर्त्या तस्य हृदम्बुजे ॥०८४॥

निरुध्य शोधिते काये न्यासं कृत्वा तमर्चयेत् ।
पूर्वाननस्य शिष्यस्य मूलमन्त्रेण मस्तके ॥०८५॥

शिवहस्तं प्रदातव्यं रुद्रेशपददायकं ।
शिवसेवाग्रहोपायं दत्तहस्तं शिवाणुना ॥०८६॥

शिवे प्रक्षेपयेत् पुष्पमपनीयार्चकन्तारं3 ।
तत्पात्रस्थानमन्त्राढ्यं शिवदेवगणानुगं ॥०८७॥

विप्रादीनां क्रमान्नाम कुर्याद्वा स्वेच्छया गुरुः ।
प्रणतिं कुम्भवर्धन्योः कारयित्वानलान्तिकं ॥०८८॥

सदक्षिणासने तद्वत् सौम्यास्यमुपवेशयेत् ।
शिष्यदेहविनिष्क्रान्तां सुषुम्णामिव चिन्तयेत् ॥०८९॥

निजग्रहलीनाञ्च दर्भमूलेन मन्त्रितं ।
दर्भाग्रं दक्षिणे तस्य विधाय करपल्लवे ॥०९०॥

तम्मूलमात्मजङ्घायामग्रञ्चेति शिखिध्वजे ।
शिष्यस्य हृदयं गत्वा रेचकेन शिवाणुना ॥०९१॥

पुरकेण समागत्य स्वकीयं हृद्यान्तरं ।
शिवाग्निना पुनः कृत्वा नाडीसन्धानमीदृशं ॥०९२॥

हृदा तत्सन्निधानार्थञ्जुहुयादाहुतित्रयं ।
शिवहस्तस्थिरत्वार्थं शतं मूलेन होमयेत् ।०९३।

इत्थं समयदीक्षायां भवेद्योग्यो भवार्चने ॥०९३॥

इत्य् आदिमहापुराणे आग्नेये समयदीक्षाकथनं नाम एकाशीतितमो ऽध्यायः ॥ 

अग्नि पुराण - इक्यासीवाँ अध्याय !-हिन्दी मे -Agni Purana - 81 Chapter!-In Hindi

भगवान् महेश्वर कहते हैं - स्कन्द ! अब मैं भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये दीक्षाकी विधि बताऊँगा, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली है तथा जिसके द्वारा मल और माया आदि पाशोंका निवारण किया जाता है। जिससे शिष्यमें ज्ञानकी
उत्पत्ति करायी जाती है, उसका नाम 'दीक्षा' है। वह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। पशु (पाश-बद्ध जीव) शुद्ध विद्याद्वारा अनुग्राह्य कहा गया है। वह तीन प्रकारका होता है- पहला विज्ञानाकल, दूसरा प्रलयाकल तथा तीसरा सकल ॥ १ ॥
उनमेंसे प्रथम अर्थात् 'विज्ञानाकल' पशु केवल मलरूप पाशसे युक्त होता है, दूसरा अर्थात् 'प्रलयाकल' पशु मल और कर्म - इन दो पाशोंसे आबद्ध होता है तथा तीसरा अर्थात् 'सकल पशु कला आदिसे लेकर भूमिपर्यन्त सारे तत्त्वसमूहोंसे बँधा होता है (अर्थात् वह मल, माया तथा कर्म-त्रिविध पाशोंसे बँधा हुआ बताया गया है।) ॥ २-६॥
शारदापटलमें दीक्षाके चार भेदोंका विस्तारसे वर्णन है। वे चार भेद हैं-क्रियावती, वर्णमयी, कलावती और वेधमयी। क्रियावती दीक्षामें कर्मकाण्डका पूरा उपयोग होता है। स्नान, संध्या, प्राणायाम, भूतशुद्धि, न्यास, ध्यान, पूजा, शङ्ख-स्थापन आदिसे लेकर शास्त्रोक्त पद्धतिसे हवन पर्यन्त कर्म किये जाते हैं। षडध्वाके शोधन-क्रमसे पृथक् पृथक् आहुति देकर, शिवमें विलीन करके पुनः सृष्टि-क्रमसे शिष्यका चैतन्ययोग सम्पादित होता है। गुरु शिष्यसे अपनो एकताका अनुभव करता हुआ आत्मविद्याका दान करता है। गुरु-मन्त्र प्राप्त करके शिष्य धन्य धन्य हो जाता है।
'वर्णमयी दीक्षा' न्यासरूपा है। अकारादि वर्ण प्रकृतिपुरुषात्मक हैं। शरीर भी प्रकृतिपुरुषात्मक होनेके कारण वर्णात्मक ही है। इसलिये पहले समस्त शरीरमें वर्षोंका सविधि न्यास किया जाता है। श्रीगुरुदेव अपनी आज्ञा और इच्छाशकिसे उन वणाँको प्रतिलोम- विधिसे अर्थात् संहार-क्रमसे विलीन कर देते हैं। यह क्रिया सम्पन्न होते ही शिष्यका शरीर दिव्य हो जाता है और गुरुके द्वारा वह परमात्मामें मिला दिया जाता है। ऐसो स्थिति होनेके पश्चात् श्रीगुरुदेव पुनः शिष्यको पृथक् करके दिव्य शरीरकी सृष्टि-क्रमसे रचना करते हैं। शिष्यमें परमानन्दस्वरूप दिव्यभाषका विकास होता है और वह कृतकृत्य हो जाता है। 'कलावती दीक्षा'की विधि निम्नलिखित है-मनुष्यके शरीरमें पाँच प्रकारकी शकियाँ प्रतिष्ठित हैं। पैरके उलवेसे जानु- पर्यन्त 'निवृत्ति-शक्ति' है, जानुले नाभि-पर्यन्व 'प्रतिष्ठा-शकि' है, नाभिसे कण्ठ-पर्यन्त 'विद्या-शक्ति' है, कण्ठसे ललाट-पर्यन्त 'शान्ति-शक्ति' है, ललाटसे शिखा पर्यन्त 'शान्यतीतकला-शक्ति' है। संहार-क्रमसे पहलीको दूसरीमें, दूसरीको तीसरीमें और अन्तिम कलाको शिवमें संयुक्त करके शिष्य शिवरूप कर दिया जाता है। पुनः सृष्टि-क्रमसे इसका विस्तार किया जाता है और शिष्य दिव्य भावको प्राप्त होता है। 'बेधमयी दीक्षा' षट्चक्र-वेधन हो है। जब गुरु कृपा करके अपनी शकिसे शिष्यका षट्चक्रभेद कर देते हैं, तब इसीको 'वेधमयी दीक्षा' कहते हैं। गुरु पहले शिष्यके छः चक्रोंका चिन्तन करते हैं और उन्हें क्रमशः कुण्डलिनी शकिमें विलीन करते हैं। छः चक्रोंका विलयन बिन्दुमें करके तया बिन्दुको कलामें, कलाको नादमें, नादको नादान्तमें, प्रदान्तको उन्मनीमें, उन्मनीको विष्णुमुखमें और तत्पश्चात् गुरुमुखमें संयुक्त करके अपने साथ ही उस शक्तिको परमेश्वरमें मिला देते हैं। गुरुकी इस कृपासे शिष्यका पाश छिन्न-भिन्न हो जाता है। उसे दिव्य बोधको प्राप्ति होती है और वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह 'बोधभयो दीक्षा' सम्पन्न होती है।
जिस जीवात्मायें आणव, मायेय और कर्मज तीनों मल (पाश) रहते हैं, वह कला आदि भोग-बन्धनोंसे युक्त होनेके कारण 'सकल' कहा गया है। पाशुपत दर्शनके अनुसार विज्ञानाकल पशु (जीव) के भी दो भेद हैं-'समाप्त कलुष' और 'असमाप्त कलुष'।
जीवात्मा जो कर्म करता है, उस प्रत्येक कर्मकी तह मलपर जमती रहती है। इसी कारण उस मलका परिपाक नहीं होने पाता; किंतु जब कर्मोंका त्याग हो जाता है, तब तह न जमनेके कारण मलका परिपाक हो जाता है और जीवात्माके सारे कलुष समाप्त हो जाते हैं, इसीलिये वह 'समाप्त कलुष' कहलाता है। ऐसे जीवात्माओंको भगवान् आठ प्रकारके 'विधेबर' पदपर पहुँचा देते हैं। उनके नाम पे हैं- अनन्तश्चैव सूक्ष्मश्च तथैव च शिवोत्तमः। एकनेत्रस्तथैवैकरुद्र चापि त्रिमूर्तिकः ॥ श्रीकण्ठश्च शिखण्डी च प्रोक्ता विद्येश्वरा इमे।
'(१) अनन्त, (२) सूक्ष्म, (३) शियोत्तम, (४) एकनेत्र, (५) एकरुद्र, (६) त्रिमूर्ति, (७) श्रीकण्ठ और (८) शिखण्डी।' (२) 'असमाप्त-कलुष' वे हैं, जिनकी कलुषराशि अभी समाप्त नहीं हुई है। ऐसे जीवात्माओंको परमेश्वर 'मन्त्र' स्वरूप दे देता है। कर्म तथा शरीरसे रहित किंतु मलरूपी पाशमें बंधे हुए जीवात्मा ही 'मन्त्र' हैं और इनकी संख्या सात करोड़ है। ये सब अन्य जीवात्माओंपर अपनी कृपा करते रहते हैं। 'तत्त्व-प्रकाश' नामक ग्रन्यमें उपर्युक्त विषयके संग्राहक श्लोक इस प्रकार हैं-
पशवस्त्रिविधाः प्रोक्ता विज्ञानप्रलयाकलौ सकलः। 
मलयुक्तस्तत्राद्यो मलकर्मयुतो द्वितीयः स्यात् ॥
मलमायाकर्मयुतः आधा ननु गृह्य सकलस्तेषु द्विधा भवेदाद्यः। 
आधः समाप्तकलुषोऽसमाप्तकलुषो द्वितीयः स्यात् ॥ 
शिवो विद्येशत्वे नियोजयत्यष्टौ । मन्त्रांश करोत्यपरान् ते चोक्ताः कोट्घः सप्त॥
'प्रलयाकत' भी दो प्रकारके होते हैं- 'पक्वपाशद्धय' और 'अपक्वपाशद्वय'। 
 1. जिनके मल तथा कर्मरूपी दोनों पाशोंका परिपाक हो गया है, वे 'पक्वपाशद्वय' होकर मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं। 
 2. अपक्वपाराद्वय' जीव पुर्यष्टकमय देह धारण करके नाना प्रकारके कमाँको करते हुए नाना योनियोंमें घूमा करते हैं।
सकल' जीवोंके भी दो हैं- 'पक्वकलुष' भेद और 'अपक्वकलुष'। 
 1. जैसे-जैसे जीवात्माके मल, कर्म तथा माया-इन पाशोंका परिपाक बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे ये सब पास शक्तिहीन होते जाते हैं। तब वे पक्वकलुष जीवात्मा 'मन्त्रेश्वर' कहलाते हैं। सात करोड़ मन्त्ररूपी जीव-विशेषोंके, जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है, अधिकारी ये ही ११८ मन्त्रेश्वर जीव हैं।
 2. अपक्वकलुष जीव भवकूपमें गिरते हैं।
नारदपुराणमें शैव-महातन्त्रको मान्यताके अनुसार पाँच प्रकारके पास बताये गये हैं- 
 1. मलज, 
 2. कर्मक, 
 3. मायेय (मायाजन्य), 
 4. तिरोधान - शकिज और 
 5. बिन्दुज। 
आधुनिक शैव दर्शनमें चार प्रकारके पाशोंका उल्लेख है-मल, रोध, कर्म तथा माया। रोध-शक्ति या तिरोधान-शक्ति एक ही वस्तु है। 'बिन्दु' मायास्वरूप है। वह 'शिवतत्त्व' नामसे भी जानने योग्य है। यद्यपि शिवपद-प्राप्तिरूप परम मोक्षकी अपेक्षासे वह भी पाश ही है, तथापि विद्येश्वरादि-पदकी प्राप्तिमें परम हेतु होनेके कारण बिन्दु-शक्तिको 'अपरा-मुक्ति' कहा गया है। अतः उसे आधुनिक शैव दर्शनमें 'पात' नाम नहीं दिया गया है। इसलिये यहाँ शेष चार पाशों (मल, कर्म, रोध और माया) के ही स्वरूपका विचार किया जाता है 
 1. जो आत्माके स्वाभाविक ज्ञान तथा क्रिया-शक्तिको ढक ले, वह 'मल' (अर्थात् अज्ञान) कहलाता है। यह मल आत्मास्वरूपका केवल आच्छादन ही नहीं करता, किंतु जीवात्माको बलपूर्वक दुष्कर्मोंमें प्रवृत्त करनेवाला पाश भी यही है। 
 2. प्रत्येक वस्तुमें जो सामर्थ्य है, उसे 'शिवशक्ति' कहते हैं। जैसे अग्निमें दाहिका शक्ति। यह शक्ति जैसे पदार्थमें रहती है, वैसा ही भला-बुरा स्वरूप धारण कर लेती है; अतः पासमें रहती हुई यह शक्ति जब आत्माके स्वरूपको बक लेती है, तब यह 'रोध-शकि' या 'तिरोधान पारा' कहलाती है। इस अवस्थामें जीव शरीरको आत्मा मानकर शरीरके पोषणमें लगा रहता है; आत्पाके उ‌द्धारका प्रयत्न नहीं करता। 
 3. फलकी इच्छासे किये हुए 'धर्माधर्म' रूप काँको ही 'कर्मपात' कहते हैं। 
 4. जिस शकिमें प्रलयके समय सब कुछ लीन हो जाता है तथा सृष्टिके समय जिसमेंसे सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, वह 'मायापास' है। अतः इन पाशोंमें बंधा हुआ पशु जब तत्वज्ञानद्वारा इनका उच्छेद कर डालता है, तभी वह 'परम शिवतत्त्व' अर्थात् 'पशुपति-पद' को प्राप्त होता है।
दीक्षा ही शिवत्व-प्राप्तिका साधन है। सर्वानुग्राहक परमेश्वर ही आचार्य शरीरमें स्थित होकर दीक्षाकरणद्वारा जीवको परम शिवतत्वकी प्राप्ति कराते हैं; ऐसा ही कहा भी है- 'योजयति परे तत्त्वे स दीक्षयाऽऽचार्यमूर्तिस्थः।'
'अपक्वपाशद्वय प्रलयाकल' जीव तथा 'अपक्वकलुष सकल' जीव जिस पुर्यष्टक देहको धारण करते हैं, वह पञ्चभूत तथा मन, बुद्धि, अहंकार-इन आठ तत्त्वोंसे युक्त होनेके कारण 'पुर्यष्टक' कहलाता है। पुर्यष्टक शरीर छत्तीस तत्त्वोंसे युक होता है। अन्तर्भोगके साधनभूत कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण - ये सात तत्त्व, पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्रा, दस इन्द्रियाँ, चार अन्तःकरण और पाँच शब्द आदि विषय- ये छत्तीस तत्त्व हैं। अपक्वपाशद्वय जीवोंमें जो अधिक पुण्यात्मा हैं, उन्हें परम दयालु भगवान् महेश्वर भुवनेश्वर या लोकपाल बना देते हैं।
इन पाशोंसे मुक्त होनेके लिये जीवको आचार्यसे मन्त्राराधनकी दीक्षा लेनी होती है। वह दीक्षा दो प्रकारकी मानी गयी है- एक 'निराधारा' और दूसरी 'साधारा'। उपर्युक्त तीन पशुओंमेंसे विज्ञानाकल और प्रलयाकल - इन दो पशुओंके लिये निराधारा दीक्षा बतायी गयी है और सकल पशुके लिये साधारा। आचार्यकी अपेक्षा न रखकर शम्भुद्वारा ही तीव्र शक्तिपात करके जो दीक्षा दी जाती है, वह 'निराधारा' कही गयी है। आचार्यके शरीरमें स्थित होकर भगवान् शंकर अपनी मन्दा, तीव्रा आदि भेदवाली शक्तिसे जिस दीक्षाका सम्पादन करते हैं, वह 'साधारा' कहलाती है। यह साधारा दीक्षा सबीजा, निर्बोजा, साधिकाय और अनधिकारा इन भेदोंके द्वारा जिस तरह चार प्रकारकी हो जाती है, वह बताया जाता है ॥ ४-७ ॥
शारदापटलमें दीक्षाके चार भेदोंका विस्तारसे वर्णन है। वे चार भेद हैं-क्रियावती, वर्णमयी, कलावती और वेधमयी। क्रियावती दीक्षामें कर्मकाण्डका पूरा उपयोग होता है। स्नान, संध्या, प्राणायाम, भूतशुद्धि, न्यास, ध्यान, पूजा, शङ्ख-स्थापन आदिसे लेकर शास्त्रोक्त पद्धतिसे हवन पर्यन्त कर्म किये जाते हैं। षडध्वाके शोधन-क्रमसे पृथक् पृथक् आहुति देकर, शिवमें विलीन करके पुनः सृष्टि-क्रमसे शिष्यका चैतन्ययोग सम्पादित होता है। गुरु शिष्यसे अपनो एकताका अनुभव करता हुआ आत्मविद्याका दान करता है। गुरु-मन्त्र प्राप्त करके शिष्य धन्य धन्य हो जाता है।
'वर्णमयी दीक्षा' न्यासरूपा है। अकारादि वर्ण प्रकृतिपुरुषात्मक हैं। शरीर भी प्रकृतिपुरुषात्मक होनेके कारण वर्णात्मक ही है। इसलिये पहले समस्त शरीरमें वर्षोंका सविधि न्यास किया जाता है। श्रीगुरुदेव अपनी आज्ञा और इच्छाशकिसे उन वणाँको प्रतिलोम- विधिसे अर्थात् संहार-क्रमसे विलीन कर देते हैं। यह क्रिया सम्पन्न होते ही शिष्यका शरीर दिव्य हो जाता है और गुरुके द्वारा वह परमात्मामें मिला दिया जाता है। ऐसो स्थिति होनेके पश्चात् श्रीगुरुदेव पुनः शिष्यको पृथक् करके दिव्य शरीरकी सृष्टि-क्रमसे रचना करते हैं। शिष्यमें परमानन्दस्वरूप दिव्यभाषका विकास होता है और वह कृतकृत्य हो जाता है। कलावती दीक्षा'की विधि निम्नलिखित है-मनुष्यके शरीरमें पाँच प्रकारकी शकियाँ प्रतिष्ठित हैं। पैरके उलवेसे जानु- पर्यन्त 'निवृत्ति-शक्ति' है, जानुले नाभि-पर्यन्व 'प्रतिष्ठा-शकि' है, नाभिसे कण्ठ-पर्यन्त 'विद्या-शक्ति' है, कण्ठसे ललाट-पर्यन्त 'शान्ति-शक्ति' है, ललाटसे शिखा पर्यन्त 'शान्यतीतकला-शक्ति' है। संहार-क्रमसे पहलीको दूसरीमें, दूसरीको तीसरीमें और अन्तिम कलाको शिवमें संयुक्त करके शिष्य शिवरूप कर दिया जाता है। पुनः सृष्टि-क्रमसे इसका विस्तार किया जाता है और शिष्य दिव्य भावको प्राप्त होता है। 'बेधमयी दीक्षा' षट्चक्र-वेधन हो है। जब गुरु कृपा करके अपनी शकिसे शिष्यका षट्चक्रभेद कर देते हैं, तब इसीको 'वेधमयी दीक्षा' कहते हैं। गुरु पहले शिष्यके छः चक्रोंका चिन्तन करते हैं और उन्हें क्रमशः कुण्डलिनी शकिमें विलीन करते हैं। छः चक्रोंका विलयन बिन्दुमें करके तया बिन्दुको कलामें, कलाको नादमें, नादको नादान्तमें, प्रदान्तको उन्मनीमें, उन्मनीको विष्णुमुखमें और तत्पश्चात् गुरुमुखमें संयुक्त करके अपने साथ ही उस शक्तिको परमेश्वरमें मिला देते हैं। गुरुकी इस कृपासे शिष्यका पाश छिन्न-भिन्न हो जाता है। उसे दिव्य बोधको प्राप्ति होती है और वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह 'बोधभयो दीक्षा' सम्पन्न होती है।
समर्थ पुरुषोंको जो समयाचारसे युक्त दीक्षा दी जाती है, उसे 'सबीजा' कहते हैं और असमर्थ पुरुषोंको दी जानेवाली समयाचारशून्य दीक्षा 'निर्बीजा' कही गयी है॥८३॥
जिस दीक्षासे साधक और आचार्यको नित्य- नैमित्तिक एवं काम्य कर्मोंमें अधिकार प्राप्त होता है, वह 'साधिकारा दीक्षा' है। 'निर्बोजा दीक्षा' में दीक्षित होनेवाले लोगोंको तथा समयाचारकी दीक्षा लेनेवाले साधारण शिष्य एवं पुत्रकसंज्ञक शिष्यविशेषको नित्यकर्म मात्रके अधिकारी होनेके कारण जो दीक्षा दी जाती है, वह 'निरधिकारा दीक्षा' कहलाती है। साधारा और निराधारा भेदसे जो दीक्षाके दो भेद बताये गये हैं, उनमेंसे प्रत्येकके निम्नाङ्कित दो रूप (या भेद) और होते हैं- एक तो 'क्रियावती' कही गयी है, जिसमें कर्मकाण्डकी विधिसे कुण्ड और मण्डलकी स्थापना एवं पूजा की जाती है। दूसरी 'ज्ञानवती दीक्षा' है, जो बाह्य सामग्रीसे नहीं, मानसिक व्यापारमात्रसे साध्य है ॥ ९-१२ ॥
इस प्रकार अधिकारप्राप्त आचार्यद्वारा दीक्षा कर्मका सम्पादन होता है। स्कन्द ! गुरुको चाहिये कि वह नित्यकर्मका विधिवत् अनुष्ठान करके शिष्यका दीक्षाकर्म सम्पन्न करे। प्रणवके जपपूर्वक गुरु अपने कर-कमलमें अर्घ्य-जल ले द्वारपालोंका पूजन करे। फिर विघ्नोंका निवारण करनेके अनन्तर, द्वार-देहलीपर अस्त्रन्यास करके अपने आसनपर बैठे। शास्त्रोक्त विधिसे भूतशुद्धि एवं अन्तर्याग करे। तिल, चावल, सरसों, कुश, दूर्वाङ्कुर, जौ, दूध और जल-इन सबको एकत्र करके विशेषार्ध्य बनावे। उसके जलसे समस्त द्रव्यों (पूजन-सामग्रियों) की शुद्धि करे। फिर तिलक-सम्बन्धी अपने सम्प्रदायके मन्त्रसे भालदेशमें तिलक लगावे। फिर पूर्ववत् पूजन, मन्त्र-शोधन तथा पञ्चगव्य-प्राशन आदि कार्य करने चाहिये। क्रमशः लावा, चन्दन, सरसों, भस्म, दूर्वा, अक्षत, कुश और अन्तमें पुनः शुद्ध लावा-ये सब 'विकिर' (बिखरनेयोग्य द्रव्य) कहे गये हैं। इन सब वस्तुओंको एकत्र करके सात बार अस्त्र मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे। अस्त्र-मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित जलसे इनका प्रोक्षण करके फिर कवच-मन्त्र (हुम्) -से अवगुण्ठन करके यह भावना करे कि ये विघ्नसमूहका निवारण करनेवाले नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र हैं ॥ १३-१८॥
तदनन्तर प्रादेशमात्र लंबे कुशके छत्तीस दलोंसे वेणीरूप बोधमय उत्तम खड्ग बनाकर उसे सात बार जपते हुए शिव-मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे। फिर उसे शिवस्वरूप मानकर भावनाद्वारा अपने हृदयमें स्थापित करे। साथ ही जगदाधार भगवान् शिवकी जो झाँकी अपनेको अभीष्ट हो, उसी रूपमें उनका ध्यान-चिन्तन करके निष्कल परमात्मा शिवका अपने भीतर न्यास करे। तत्पश्चात् यह भावना करे कि 'मैं साक्षात् शिव हूँ।' फिर सिरपर (मूल-मन्त्रसे अभिमन्त्रित) श्वेत पगड़ी रखकर अपने शरीरको (गन्ध, पुष्प एवं आभूषणोंसे) अलंकृत करे। तत्पश्चात् गुरु अपने दाहिने हाथपर सुगन्ध-द्रव्य अथवा कुङ्कुमद्वारा मण्डलका निर्माण करे। फिर उसपर विधिपूर्वक भगवान् शिवको पूजा करे। इससे वह 'शिवहस्त' हो जाता है। उस तेजस्वी शिवहस्तको शिव-मन्त्रसे अपने मस्तकपर रखकर यह दृढ़ भावना करे कि 'मैं शिवसे अभिन्न और सबका कर्ता साक्षात् परमात्मा शिव ही हूँ।' जब गुरु ऐसी भावना कर ले, तब वह यज्ञमण्डपमें कर्मोंका साक्षी, कलशमें यज्ञका रक्षक, अग्निमें होमका अधिष्ठान, शिष्यमें उसके अज्ञानमय पाशका उच्छेद करनेवाला तथा अन्तरात्मामें अनुग्रहीता- इन पाँच आकारोंमें अभिव्यक्त ईश्वररूप हो जाता है। गुरु इस भावको अत्यन्त दृढ़तर कर ले कि 'वह परमेश्वर मैं ही हूँ' ॥ १९-२५ ॥
तदनन्तर ज्ञानरूपी खड्ग हाथमें लिये गुरु यज्ञमण्डपके नैऋत्यकोणवाले भागमें उत्तराभिमुख स्थित हो, अर्घ्य, जल और पञ्चगव्यसे उस मण्डपका प्रोक्षण करे। ईक्षण आदि चतुष्पथान्त- सोमशम्भुको 'क्रमावली' (श्लोक ६१९-६२०) में 'इत्थं लब्धाधिकारेण दीक्षाचार्येण साध्यते।' इस पंक्तिके बाद दो श्लोक और अधिक उपलब्ध होते हैं, जो इस प्रकार हैं-
स च सदेशसम्भूतः सुमूर्तिः श्रुतशीलवान् ॥ 
ज्ञानाचारो गुणोपेतः क्षमी शुद्धासयो वरः।
देशकालगुणाचारो गुरुभक्तिसमन्वितः ॥
 शिवानुध्यानवान् शस्तो विरकच प्रशस्यते।
'दीक्षाप्राप्त शिष्य यदि उत्तम देशमें उत्पन्न, सुन्दर शरीरवाला, शास्त्राध्ययन एवं शीलसे सम्पन्न, ज्ञानी, सदाचारी, गुणवान्, समातील, शुद्ध अन्तःकरणसे युक्त, श्रेष्ठ, देश-कालोचित गुण और आचारसे सुशोभित, गुरुभक्त, शिवध्यानपरायण तथा विरक्त हो तो वह उत्तम माना गया है और उसकी प्रशंसा की जाती है।" संस्कारोंद्वारा उसका संस्कार करे। फिर यज्ञमण्डपमें बिखरनेयोग्य पूर्वोक्त वस्तुओंको बिखेरकर कुशकी कैचीसे उन सबको बटोर ले और उन्हें ईशानकोणमें स्थापित वार्षानी (जलपात्र) में आसनके लिये रख दे। नैऋत्यकोणमें वास्तुदेवताओंका और पश्चिम द्वारपर लक्ष्मीका पूजन करे। साथ ही यह भावना करे कि 'वे मण्डपरूपिणी लक्ष्मी देवी रत्नोंके भण्डारसे यज्ञमण्डपको परिपूर्ण कर रही हैं।' इस प्रकार ध्यान एवं आवाहन कर हृदय मन्त्र 'नमः' के द्वारा अर्थात् 'लक्ष्म्यै नमः।'- इस मन्त्रसे उनकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद ईशानकोणमें सप्तधान्यपर स्थापित किये हुए वस्त्रवेष्टित पञ्चरत्नयुक्त एवं जलसे परिपूर्ण पश्चिमाभिमुख कलशपर भगवान् शंकरका पूजन करे। फिर उस कलशके दक्षिण भागमें सिंहपर विराजमान पश्चिमाभिमुखी शक्ति खड्गरूपिणी वार्धानीका पूजन करे ॥ २६-३० ॥
तदनन्तर पूर्व आदि दिशाओंमें इन्द्र आदि दिक्पालोंका और इसके अन्तमें विष्णुभगवान्का पूजन करे। ये सब-के-सब प्रणवमय आसनपर विराजमान हैं तथा अपने-अपने वाहनों और आयुधोंसे संयुक्त हैं- ऐसी भावना करके उनके नामोंके अन्तमें 'नमः' पद जोड़कर उन्होंसे उनकी पूजा करे। यथा- 'इन्द्राय नमः।', 'विष्णवे नमः ।' इत्यादि। पहले पूर्वोक्त वार्धानीको भलीभाँति हाथमें ले, उसे कलशके सामनेकी ओरसे ले जाकर प्रदक्षिणक्रमसे उसके चारों ओर घुमावे और उससे जलकी अविच्छिन्न धारा गिराता रहे। साथ ही मूलमन्त्रका उच्चारण करते हुए लोकपालोंको भगवान् शिवकी निम्नाङ्कित आज्ञा सुनावे 'लोकपालगण! आपलोग यथाशक्ति सावधानीके साथ इस यज्ञकी रक्षा करें।' यों आदेश दे, नीचे एक कलश रखकर उसके ऊपर उस वार्धानीको स्थापित कर दे। तत्पश्चात् सुस्थिर आसनवाले कलशपर भगवान् शंकरका साङ्ग पूजन करे। इसके बाद कला आदि षडध्वाका न्यास करके शोधन करे और वार्षानीमें अस्त्रकी पूजा करे ॥ ३१-३४ ॥
हूं पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं-ॐ हः अस्त्रासनाय हूं फट् नमः ।', 'ॐ ॐ अस्वमूर्तये फट् नमः ।',' ॐ हूं फट् पाशुपतास्त्राय नमः ।', 'ॐ ॐ हृदयाय हूं फट् नमः ।', 'ॐ श्रीं शिरसे हूं फट् नमः।', 'ॐ यं शिखायै हूं फट् नमः।' 'ॐ शुं कवचाय हूं फट् नमः ।', 'ॐ हूं फद अस्त्राय हूं फट् नमः।' इसके बाद पाशुपतास्त्रके स्वरूपका इस प्रकार चिन्तन करे-'उनके चार मुख हैं। प्रत्येक मुखमें दाढ़ें हैं। उनके हाथोंमें शक्ति, मुद्गर, खड्ग और त्रिशूल हैं तथा उनकी प्रभा करोड़ों सूर्योक समान है।' इस प्रकार ध्यान करके लिङ्गमुद्राके प्रदर्शनद्वारा भगलिङ्गका समायोग करे। हृदय-मन्त्र (नमः) का उच्चारण करते हुए अङ्गुष्ठसे कलशका स्पर्श करे और मुट्ठीसे खड्ङ्गरूपिणी वार्धानीका। भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये पहले मुट्ठीसे वार्धानीका ही स्पर्श करना चाहिये। फिर कलशके मुखभागकी रक्षाके लिये उसपर पूर्वोक्त ज्ञान-खड्ग समर्पित करे। साथ ही मूल मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करके वह जप भी कलशको निवेदन कर दे। उसके दशमांशका जप करके वार्धानीमें उसका अर्पण करे। तदनन्तर भगवान्से रक्षाके लिये प्रार्थना करे-'सम्पूर्ण यज्ञोंको धारण करनेवाले भगवान् जगन्नाथ ! बड़े यत्नसे इस यज्ञ-मन्दिरका निर्माण किया गया है? कृपया आप इसकी रक्षा करें ॥ ३५-४० ॥
इसके बाद वायव्यकोणमें प्रणवमय आसनपर विराजमान चार भुजाधारी गणेशजीका पूजन करे। तत्पश्चात् वेदीपर शिवका पूजन करके अर्ध्य हाथमें लिये साधक यज्ञकुण्डके पास जाय। वहाँ बैठकर मन्त्र-देवताकी तृप्तिके लिये बायें भागमें अर्घ्य, गन्ध और घृत आदिको तथा दाहिने भागमें समिधा, कुशा एवं तिल आदिको रखकर कुण्ड, अग्नि, लुक् तथा घृत आदिका पूर्ववत् संस्कार करके, हृदयमें ऊर्ध्वमुख अग्निकी प्रधानताका चिन्तन करे तथा अग्निमें भगवान् शिवका पूजन करे। फिर गुरु अपने शरीरमें, शिवकलशमें, मण्डलमें, अग्नि और शिष्यकी देहमें सृष्टिन्यासकी रीतिसे न्यासकर्मका सम्पादन करके अध्याका विधिपूर्वक शोधन करनेके पश्चात् कुण्डकी लंबाई- चौड़ाईके अनुसार ही अग्निदेवके मुखकी लंबाई- चौड़ाईका चिन्तन करके अग्निजिह्नाओंके नाम मन्त्रके अन्तमें 'नमः' (एवं 'स्वाहा') बोलकर अभीष्ट वस्तुकी आहुतियाँ देते हुए अग्निदेवको तृप्त करे। अग्निकी सात जिह्वाओंके सात बीज हैं। होमके लिये उनका परिचय दिया जाता है ॥ ४१-४५ ॥
रेफरहित अन्तिम दो वर्णोंके सभी (अर्थात् सात) अक्षर यदि रकार और छठे स्वर (क) पर आरूढ़ हों और उनके भी ऊपर चन्द्रबिन्दुरूप शिखा हो तो वे ही अग्निकी सात जिह्वाओंके क्रमशः सात बीज-मन्त्र हैं। (यथा-रूँ ल्रूँ दूँ भ्रू रूँ स्यूँ हैं) अग्निकी सात जिह्वाओंके नाम इस प्रकार हैं-हिरण्या, कनका, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, अतिरक्ता तथा बहुरूपा। ईशान, पूर्व, अग्नि, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य तथा मध्य दिशामें क्रमशः इनके मुख हैं। (अर्थात् एक त्रिभुजके ऊपर दूसरा त्रिभुज बनानेसे जो छः कोण बनते हैं, वे क्रमशः ईशान, पूर्व, अग्नि, नैऋत्य, पश्चिम तथा वायव्यकोणमें स्थित होते हैं। अग्निकी हिरण्या आदि छः जिह्वाओंको इन्हीं छः कोणोंमें स्थापित करे तथा अन्तिम जिह्वा 'बहुरूपा' को मध्य में) ॥ ४६-४७ ॥
शान्तिक एवं पौष्टिक कर्ममें खीर आदि मधुर पदार्थोंद्वारा होम करे। परंतु अभिचार कर्ममें सरसोंकी खली, सत्तू, जौकी काँजी, नमक, राई, मट्ठा, कड़वा तेल, काँटे तथा टेढ़ी-मेढ़ी समिधाओंद्वारा क्रोधपूर्वक भाष्याणु (भाष्यमन्त्र)- से हवन करे। कदम्बकी कलिकाओंद्वारा होम करनेसे निश्चय ही यक्षिणी सिद्ध हो जाती है। वशीकरण और आकर्षणको सिद्धिके लिये बन्धूक (दुपहरिया) और पलाशके फूलोंका हवन करना चाहिये। राज्यलाभके लिये बिल्वफलका और लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये पाटल (पाड़र) एवं चम्पाके फूलोंका होम करे। चक्रवर्ती सम्राट्का पद पानेके लिये कमलोंका तथा सम्पत्तिके लिये  ये सात बीज अग्निकी 'हिरण्या' आदि सात जिह्वाओंके नामके आदिमें लगाये जाते हैं और अन्तमें 'नमः' पद जोड़कर नाम-मन्त्रोंसे ही उनकी पूजा की जाती है। यथा-'ॐ यूलै हिरण्यायै नमः। "ल्लै कनकायै नमः।' 'यूँ रक्कायै नमः। कृष्णायै नमः।' एल 'सुप्रभायै ।', 'खूँ अतिरकायै नमः।'' है बहुरूपायै नमः।' नमः [सोमशम्भुने इन जिह्वाओंके स्वरूप तथा कामनाभेदसे विभिन्न काँमें इनके उपयोगके विषयमें इस प्रकार लिखा है-
हिरण्या तप्तहेमाभा कनका वज्रसुप्रभा । रक्तोदितारुणप्रख्या कृष्णा नीलमणिप्रभा । 
सुप्रभा मौक्तिकद्योतातिरका पद्मरागवत् । चन्द्रकान्तशरच्चन्द्रप्रभेव बहुरूपिणी ॥
 फलं कामभेदेन क्रमादासामुदीर्यते। वश्याकर्षणयोराधा कनका स्तम्भने रिपोः ॥ 
विद्वेषमोहने रका कृष्णा मारणकर्मणि । सुप्रभा शान्तिके पुष्टौ सुरक्कोच्चाटने मता ॥
विद्याधरत्पलाभाय चन्द्रागुरुयुतं पुरम्। अथवा पद्यकिङ्गत्कैर्नुहुयात् साधकोडमः॥
'साधक-शिरोमणिको चाहिये कि वह 'विद्याधर पद' की प्रातिके लिये कपूर, अगुरु और गुग्गुलसे अथवा कमलके केसरोंसे हवन करे।' भक्ष्य-भोज्य पदार्थोंका होम करे। दूर्वाका हवन किया जाय तो उससे व्याधियोंका नाश होता है। समस्त जीवोंको वशमें करनेके लिये विद्वान् पुरुष प्रियङ्गु तथा कदलीके पुष्पोंका हवन करे। आमके पत्तेका होम ज्वरका नाशक होता है ॥ ४८-५२॥
मृत्युञ्जय देवता या मन्त्रका उपासक मृत्युविजयी होता है। तिलका होम करनेसे अभ्युदयकी प्राप्ति होती है। रुद्रशान्ति समस्त दोषोंकी शान्ति करनेवाली होती है। वे अब प्रस्तुत प्रसंगको पुनः प्रारम्भ करते हैं ॥ ५३ ॥
एक सौ आठ आहुतियोंसे मूलका और उसके दशांश आहुतियोंसे अङ्गोंका तर्पण करे। यह हवन अथवा तर्पण मूलमन्त्रसे ही करना चाहिये। फिर पूर्ववत् पूर्णाहुति दे। शिष्योंका दीक्षामें प्रवेश करानेके लिये प्रत्येक शिष्यके निमित्त मूलमन्त्रका सौ बार जप करना चाहिये। साथ ही दुर्निमित्तोंका निवारण तथा शुभ निमित्तोंकी सिद्धिके लिये मूलमन्त्रसे पूर्ववत् दो सौ आहुतियाँ देनी चाहिये। पहले बताये हुए जो अस्त्र-सम्बन्धी आठ मन्त्र हैं, उनके आदिमें मूल और अन्तमें 'स्वाहा' जोड़कर पाठ करते हुए एक-एक बार तर्पण करे। मूल-मन्त्रमें जो बीज हों, उन्हें 'शिखा' (वषट्)- से सम्पुटित करके अन्तमें 'हूं फट्' जोड़कर जप करे तो उससे मन्त्रका दीपन होता है। 'ॐ हूं शिवाय स्वाहा।' इत्यादि मन्त्रोंसे तर्पण किया जाता है। इसी प्रकार 'ॐ ॐ शिवाय हूं फट् ।' इत्यादि दीपन-मन्त्र हैं ॥ ५४-५७ ॥
तदनन्तर शिव-मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलसे धोयी हुई बटलोईको कवच-मन्त्रसे अवगुण्ठित करके उसमें रोली-चन्दन आदि लगा दे। फिर उसके गलेमें 'हूं फट्' मन्त्रसे अभिमन्त्रित उत्तम कुश और सूत्र बाँध दे। इससे चरुकी सिद्धि होती है। फिर धर्म आदि चार पायोंसे युक्त चौकी आदिका आसन देकर उसके ऊपर बने हुए अर्धचन्द्राकार मण्डलमें उस बटलोईको रखे तथा उसे आराध्यदेवताकी मूर्ति मानकर उसके ऊपर भावात्मक पुष्पोंसे भगवान् शिवका पूजन करे। अथवा उस बटलोईके मुखको वस्त्रसे बाँध दे और उसपर बाह्यपुष्पोंसे शिवका पूजन करे। इसके बाद पश्चिमाभिमुख रखे हुए चूल्हेको देख- भालकर शुद्ध करके उसमें अहंकार-बीजका न्यास करे। तत्पश्चात् उसे कुण्डके दक्षिण भागमें इस प्रसंगमें सोमशम्भुने कुछ अधिक प्रयोग लिखे हैं। उनका कथन है कि- विषमज्वरनाशाय चूतपत्राणि होमयेत् । घृतेन सह सार्वाणि घृतप्लुतानि ज्वारिणः ॥ ॐ अमुकस्य ज्वरं नाशय जूं सः
वौषट्। जले वरुणमभ्यर्च्य वृष्टवर्थ प्रहसंयुतम् ॥तिलान् वारुणमन्त्रेण जुहुयाद् गुह्मकेन वा। 
मेघानाप्ताविताशेषदिगन्तधरणीतलान्धा रवेत्तिलहोमेन शीघ्र पाशुपताणुना। ॐ श्लीं पशु हूं फट् मेषान् स्फुटीक्रियताम् हूं फट् ॥ सर्वोपद्रवनाशाय तिलादिभिः। विधिना यजनं कुर्यादश प्रस्तुतमुच्यते॥ अर्थात् 'विषमज्वरका नाश करनेके लिये आमके पत्तोंका हवन करे। उन पत्तोंको पीसे आई करके अथवा धीमें डुबोकर उनकी आहुति दे। पत्तोंकी आहुति पीकी आहुतिके साथ देनी चाहिये। इससे ज्वरग्रस्त पुरुषको लाभ होता है। उस पुरुषका नाम लेकर कहे- ॐ अमुकपुरुषस्य ज्वरं नातय जूं सः वौषट्।' 'वृष्टिके लिये निम्नाङ्कित प्रयोग करे। जलमें ग्रहोंसहित वरुणदेवका पूजन करके वारुण अथवा गुह्मक मन्त्रसे तिलोंकी आहुति दे। तिलके इस होमसे मनुष्य आकाशमें ऐसे मैचोंको स्थापित कर सकता है, जो सम्पूर्ण दिगन्तों तथा पृथ्वीको वर्षाके जलसे आप्लावित करनेमें समर्थ हों। फिर शीघ्र ही पाशुपतमन्त्रसे उन मेघोंको वर्षाके लिये विदीर्ण करें। मन्त्र इस प्रकार हैॐ श्ला पशु हूं फट् मेधान् स्फुटीक्रियताम् हूं फट् ।'समस्त उपद्रवोंके नाशके लिये स्त्रमन्त्रसे शान्ति-अभिषेक करे तथा तिल आदिसे विधिपूर्वक होम्-यन करे। अब प्रस्तुत विषयका प्रतिपादन करते हैं।' रखे और यह भावना करे कि 'इस चूल्हेका शरीर धर्माधर्ममय है।' फिर उसकी शुद्धिके लिये उसके स्पर्शपूर्वक अस्त्र-मन्त्रका जप करे। इसके बाद अस्त्र-मन्त्र (फट्) के जपसे अभिमन्त्रित गायके घीसे मार्जित हुई उस बटलोईको चूल्हेपर चढ़ावे ॥ ५८-६२ ॥
उसमें अस्त्र-मन्त्रसे शुद्ध किये हुए गोदुग्धको सौ बार प्रासाद-मन्त्र (हाँ) से अभिमन्त्रित करके डाले। फिर उस दूधमें साँवा आदिके चावल छोड़े। उसकी मात्रा इस प्रकार है-एक शिष्यकी दीक्षा-विधिके लिये पाँच पसर चावल डाले और दो-तीन आदि जितने शिष्य बढ़ें, उन सबके लिये क्रमशः एक-एक पसर चावल बढ़ाता जाय। फिर अस्त्र-मन्त्रसे आग जलावे एवं कवच-मन्त्र (हुम्) से बटलोईको ढक दे। साधक पूर्वाभिमुख हो उक्त शिवाग्निमें मूल मन्त्रके उच्चारणपूर्वक चरुको पकावे। जब वह अच्छी तरह सीझ जाय, तब वहाँ खुवाको घीसे भरकर स्वाहान्त संहिता-मन्त्रोंद्वारा उस चूल्हेमें ही 'तप्ताभिघार' नामक आहुति दे। तदनन्तर मण्डलमें चरु-स्थालीको रखकर अस्त्र-मन्त्रसे उसपर कुश रख दे। इसके बाद प्रणवसे चूल्हेमें उल्लेखन और हृदय-मन्त्रसे लेपन करके पूर्ववत् 'तप्ताभिघार' के स्थानमें 'सीताभिधार' नामक आहुति दे। इस तरह चूल्हा शीतल होता है। सीताभिचार-आहुतिकी विधि यह है कि संहिता-मन्त्रोंके अन्तमें 'बौषद्' पद जोड़कर उसके द्वारा कुण्ड-मण्डपके पश्चिम भागमें दर्भ आदिके आसनपर प्रत्येक शिष्यके निमित्तसे एक-एक आहुति दे। फिर खुद्वारा सम्पात-होम करनेके पश्चात् संहिता-मन्त्रसे शुद्धि करे। फिर अन्तमें 'वषद्' लगे हुए उसी संहिता- मन्त्रद्वारा एक बार चरु लेकर घेनुमुद्राद्वारा उसका अमृतीकरण करे। इसके बाद वेदीपर उसके द्वारा  शान्ति-होम करे ॥ ६३-७० ॥
तत्पश्चात् गुरु अपने शिष्योंके लिये, अग्निदेवताके लिये तथा लोकपालोंके लिये घृतसहित भाग नियत करे। ये तीनों भाग समान घीसे युक्त होते हैं। इन सबके नाम-मन्त्रोंके अन्तमें 'नमः' पद लगाकर उनके द्वारा उनका भाग अर्पित करे और उसी मन्त्रसे उन्हें आचमनीय निवेदित करे। तदनन्तर मूल-मन्त्रसे एक सौ आठ आहुति देकर विधिवत् पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद मण्डलके भीतर कुण्डके पूर्वभागमें अथवा शिव एवं कुण्डके मध्यभागमें हृदय-मन्त्रसे रुद्र-मातृकागण आदिके लिये अन्तर्बलि अर्पित करे। फिर शिवका आश्रय ले, उनकी आज्ञा पाकर एकत्वकी भावना करते हुए इस प्रकार चिन्तन करे-'मैं सर्वज्ञता आदि गुणोंसे युक्त और समस्त अध्याओंके ऊपर विराजमान शिव हूँ। यह यज्ञस्थान मेरा अंश है। मैं यज्ञका अधिष्ठाता हूँ' यों अहंकार-शिवसे अपने ऐकात्म्य-बोधपूर्वक गुरु यज्ञमण्डपसे बाहर निकले ॥ ७१-७५ई
फिर अस्त्र-मन्त्र (फट्) द्वारा निर्मित मण्डलमें पूर्वाग्र उत्तम कुश बिछाकर, उसमें प्रणवमय आसनकी भावना करके, उसके ऊपर स्नान किये हुए शिष्यको बिठावे। उस समय शिष्यको श्वेत वस्त्र और श्वेत उत्तरीय धारण किये रहना चाहिये। यदि वह मुक्तिका इच्छुक हो तो उसका मुख उत्तर दिशाकी ओर होना चाहिये और यदि वह भोगका अभिलाषी हो तो उसे पूर्वाभिमुख बिठाना चाहिये। शिष्यके शरीरका घुटनोंसे ऊपरका ही भाग उस प्रणवासनपर स्थित रहना चाहिये, नीचेका भाग नहीं। इस प्रकार बैठे हुए शिष्यकी ओर गुरु पूर्वाभिमुख होकर बैठे। मोक्षरूपी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये शिष्यके पैरोंसे लेकर शिखातकके अङ्गोंका क्रमशः निरीक्षण करना चाहिये और यदि भोगरूपी प्रयोजनकी सिद्धि अभीष्ट हो तो इसके विपरीत क्रमसे शिष्यके अङ्गोंपर दृष्टिपात करना उचित है, अर्थात् उस दशामें शिखासे लेकर पैरोंतकके अङ्गोंका क्रमशः निरीक्षण करना चाहिये। उस समय गुरुकी दृष्टिमें शिष्यके प्रति कृपाप्रसाद भरा हो और वह दृष्टि शिष्यके समक्ष शिवके ज्योतिर्मय स्वरूपको अनावृतरूपसे अभिव्यक्त कर रही हो। इसके बाद अस्त्र-मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलसे शिष्यका प्रोक्षण करके मन्त्राम्बु-स्नानका कार्य सम्पन्न करे (प्रोक्षण मन्त्रसे ही यह स्नान सम्पन्न हो जाता है)। तदनन्तर विघ्नोंकी शान्ति और पापोंके नाशके लिये भस्म-स्नान करावे। इसकी विधि यों है- अस्त्र-मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित भस्म लेकर उसके द्वारा शिष्यको सृष्टि-संहार-योगसे ताडित करे (अर्थात् ऊपरसे नीचे तथा नीचेसे ऊपरतक अनुलोम-विलोम-क्रमसे उसके ऊपर भस्म छिड़के) ॥ ७६-८० ॥ 
फिर सकलीकरणके लिये पूर्ववत् अस्त्र- जलसे शिष्यका प्रोक्षण करके उसकी नाभिसे ऊपरके भागमें अस्त्र-मन्त्रका उच्चारण करते हुए कुशाग्रसे मार्जन करे और हृदय मन्त्रका उच्चारण करके पापोंके नाशके लिये पूर्वोक्त कुशोंके मूलभागसे नाभिके नीचेके अङ्गोंका स्पर्श करे। साथ ही समस्त पाशोंको दो टूक करनेके लिये पुनः अस्त्र-मन्त्रसे उन्हीं कुशोंद्वारा यथोक्तरूपसे मार्जन एवं स्पर्श करे। तत्पश्चात् शिष्यके शरीरमें आसनसहित साङ्ग-शिवका न्यास करे। न्यासके पश्चात् शिवकी भावनासे ही पुष्प आदि द्वारा उसका पूजन करे। इसके बाद नेत्र-मन्त्र (वौषद्) अथवा हृदय-मन्त्र (नमः) से शिष्यके दोनों नेत्रोंमें श्वेत, कोरदार एवं अभिमन्त्रित वस्त्रसे पट्टी बाँध दे और प्रदक्षिणक्रमसे उसको शिवके दक्षिण पार्श्वमें ले जाय। वहाँ षडुत्थ (छहों अध्वाओंसे ऊपर उठा हुआ अथवा उन छहोंसे उत्पन्न) आसन देकर यथोचित रीतिसे शिष्यको उसपर बिठावे ॥ ८१-८४ ॥ 
संहारमुद्राद्वारा शिवमूर्तिसे एकीभूत अपने- आपको उसके हृदय-कमलमें अवरुद्ध करके उसका काय-शोधन करे। तत्पश्चात् न्यास करके उसकी पूजा करे। पूर्वाभिमुख शिष्यके मस्तकपर मूल-मन्त्रसे शिवहस्त रखना चाहिये, जो रुद्र एवं ईशका पद प्रदान करनेवाला है। इसके बाद शिव-मन्त्रसे शिष्यके हाथमें शिवकी सेवाकी प्राप्तिके उपायस्वरूप पुष्प दे और उसे शिवपर ही चढ़वावे। तदनन्तर गुरु उसके नेत्रोंमें बँधे हुए वस्त्रको हटाकर उसके लिये शिवदेवगणाङ्कित स्थान, मन्त्र, नाम आदिकी उद्भावना करे, अथवा अपनी इच्छासे ही ब्राह्मण आदि वर्णोंके क्रमशः नामकरण करे ॥ ८५-८८ ॥
शिव-कलश तथा वार्धानीको प्रणाम करवाकर अग्निके समीप अपने दाहिने आसनपर पूर्ववत् उत्तराभिमुख शिष्यको बिठावे और यह भावना करे कि 'शिष्यके शरीरसे सुषुम्णा निकलकर मेरे शरीरमें विलीन हो गयी है।' स्कन्द! इसके बाद मूलमन्त्रसे अभिमन्त्रित दर्भ लेकर उसके अग्रभागको तो शिष्यके दाहिने हाथमें रखे और मूलभागको अपनी जंघापर। अथवा अग्रभागको ही अपनी जंघापर रखे और मूलभागको शिष्यके दाहिने हाथ में ॥ ८९-९१ ॥
शिव-मन्त्रद्वारा रेचक प्राणायामकी क्रिया करते हुए शिष्यके हृदयमें प्रवेशकी भावना करके पुनः उसी मन्त्रसे पूरक प्राणायामद्वारा अपने हृदयाकाशमें लौट आनेकी भावना करे। फिर शिवाग्निसे इसी तरह नाडी-संधान करके उसके संनिधानके लिये हृदय मन्त्रसे तीन आहुतियाँ दे।  शिवहस्तकी स्थिरताके लिये मूल-मन्त्रसे एक सौ शिष्य समय-दीक्षामें संस्कारके योग्य हो जाता आहुतियोंका हवन करे। इस प्रकार करने से |है ॥ ९२-९५ ॥
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'समय-दीक्षाकी योग्यताके आपादक-विधानका वर्णन' नामक इक्यासीाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८१ ॥

टिप्पणियाँ